pdf Button

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja Zmiana zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym za Repertorium A nr 7613/2007 i działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja może używać nazw w skrócie: Zmiana

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 5

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej

§ 6

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

II. CELE FUNDACJI I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

§ 7

Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy Minister.

§ 8

Celem Fundacji jest:

 1. Działanie w zakresie pomocy społecznej i wyrównywania szans osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym ich rodzin
 2. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy
 3. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 4. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 5. Działalność na rzecz nauki, oświaty, edukacji i wychowania
 6. Działalność na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji
 7. Działalność na rzecz mniejszości narodowych
 8. Upowszechnienie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji
 9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 10. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 11. Promocja i organizacja wolontariatu

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Pomaganie ludziom w realizowaniu się w rolach społecznych
 2. Tworzenie i realizowanie programów społecznych, gospodarczych i kulturalnych
 3. Wypracowywanie optymalnych rozwiązań, wprowadzanie i utrwalanie dobrych praktyk i standardów działań w zakresie pomocy grupom marginalizowanym
 4. Tworzenie modeli i rozwiązań z zakresu pomocy w/w grupom
 5. Sporządzanie raportów, opinii i analiz oraz badania naukowe
 6. Prowadzenie działalności szkoleniowej
 7. Usługi doradcze
 8. Działalność edukacyjną z zakresu kształtowania postaw
 9. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi
 10. Działalność informacyjną i wydawniczą
 11. Prowadzenie lub wspieranie prowadzenia instytucji, ośrodków lub inicjatyw społecznych o celach zgodnych z celami Fundacji
 12. Organizowanie pokazów, konkursów, giełd, targów, spotkań

III. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 10

Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. działalność wydawnicza
 2. działalność poligraficzna
 3. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 4. działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
 5. badanie rynku i opinii publicznej
 6. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 7. reklama
 8. działalność związana z organizacją targów i wystaw
 9. działalność galerii i salonów wystawienniczych

§ 12

Dochody osiągane z działalności, o której mowa w §11 przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji i rozwój działalności gospodarczej. Dochody osiągane z działalności gospodarczej zawartej w §11 pkt. 4 przeznaczane będą w całości na realizację określonych w zezwoleniu Ministra Finansów i regulaminie gry przez niego zatwierdzonych celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych, będących jednocześnie celami statutowymi Fundacji.

§ 13

Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady.

IV MAJĄTEK FUNDACJI.

§ 14

 1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację
 2. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 200 zł. (słownie: dwieście złotych)

§ 15

Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:

 1. darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia
 2. odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego
 3. dochody z działalności gospodarczej
 4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych
 5. dochody z praw majątkowych

§ 16

 1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
 3. Z dochodów określonych w § 15 pkt. 1) Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.
 4. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Rada Fundacji, kierując się – odnośnie funduszy opisanych w pkt. 3. – wolą spadkodawców i zapisodawców.

§ 16a

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
 2. przekazywać jej majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji
 4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich

§ 17

O ile uchwala Rady Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

V. ORGANY FUNDACJI

§ 18

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji
 2. Rada Fundacji

§ 19

 1. Członkostwo Fundatora w Zarządzie Fundacji wygasa jedynie w przypadku śmierci lub złożenia przez niego rezygnacji. Upływ kadencji Zarządu Fundacji nie ma wpływu na członkostwo Fundatora w Zarządzie Fundacji
 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. Kadencja Zarządu trwa 4 lata
  1. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane w oskarżeniu publicznym lub przestępstwo skarbowe
 3. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji. Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji pełni Fundator lub Członek Zarządu wskazany przez Fundatora
 4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przekraczającej jednorazowo bądź łącznie w okresie 1 (jednego) roku na rzecz jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych, kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), do ważności transakcji wymagana jest uchwała Zarządu Fundacji
 5. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji
  2. śmierci
  3. odwołania Członka Zarządu zgodnie z ust. 6 poniżej
 6. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
  1. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji
  2. nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu
  3. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu
  4. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej

§ 20

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd Fundacji zajmuje się wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi do kompetencji pozostałych organów Fundacji
a w szczególności:

 1. może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania
 2. powołuje i odwołuje dyrektorów oddziałów
 3. decyduje o każdorazowym przyjęciu zapisu lub spadku
 4. opracowuje roczne plany finansowe i rzeczowe oraz sprawozdania z ich realizacji i przedstawia je Radzie Fundacji

§ 21

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/4 Członków Zarządu Fundacji

§ 21a

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji i opracowuje strategie działalności
 2. Rada Fundacji składa się od 3 do 10 członków
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator
 4. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swego grona Przewodniczącego
 5. Rada Fundacji może dokonywać zmian w swoim składzie, zgodnie z postanowieniami ust. 8-10 poniżej
 6. Powołanie Członka Rady Fundacji następuje na okres 4 lat
 7. Członek Rady:
  1. Nie może być członkiem organu zarządzającego ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
  2. Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe
  3. Może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów
 8. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą:
  1. śmierci
  2. złożenia rezygnacji
  3. sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych
  4. upływu kadencji
  5. odwołania, zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 8 – 10
 9. Odwołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku zaistnienia innych niż wskazane w ust. 6 pkt a-d okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania do danego Członka Rady
 10. Odwołanie Członka Rady Fundacji, o którym mowa w ust. 8 może nastąpić, jeżeli
  z wnioskiem takim wystąpią Fundatorzy lub co najmniej 2/3 aktualnego składu Rady Fundacji. Głosowanie w tym przedmiocie jest tajne i nie bierze w nim udziału Członek Rady Fundacji, którego wniosek dotyczy. Wniosek powinien zwierać uzasadnienie
 11. Powołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Fundator lub co najmniej 2/3 aktualnego składu Rady Fundacji. Wniosek powinien zawierać wskazanie kandydata/kandydatów na Członka/Członków Rady Fundacji wraz z uzasadnieniem. Głosowanie w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Fundacji jest tajne

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Decyzje w sprawie:

 1. zmian Statutu, w tym również zmian celów Fundacji
 2. połączenia Fundacji z inną fundacją
 3. likwidacji Fundacji podejmuje Fundator

§ 23

 1. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Prezes Fundacji bądź inna osoba wyznaczona przez Radę Fundacji
 2. Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator lub likwidatorzy przekażą innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie

Fundator